galinaed: (поні !!!)
[personal profile] galinaed
Некалісь я выклала тут фатаздымкі з Інтэр'ерамі Нясьвіскага палацу, і тады засталося без дакладнага адказу пытаньне, чаму турыстаў не пускаюць у спачывальні Радзівілаў.
Вось знайшоўся адказ:

"...спальню можно осмотреть только через ограждение, доступ в саму комнату закрыт, так как большой наплыв туристов нарушит уровень влажности в помещении" (Сяргей Клімаў, дырэктар Нясьвіскага замка).

Аднак мне цікава: а чаму "большой наплыв туристов" НЕ парушае ўзроўню вільгаці ў астатніх памяшканьнях? Ці астатніх памяшканьняў не шкада - шкада толькі спачывальняў?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 12:12 pm
Powered by Dreamwidth Studios