galinaed: (поні !!!)
[personal profile] galinaed
Сёньня на працы ўсе смакавалі байку пра тое, як адна наша калега адсьвяткавала пасхальны першамай. Ейная сяброўка сядзіць у дэкрэце і, відаць, засумавала па прыгодах. Бо дзеўкі як пачалі сьвяткаваць зранку нядзелі, дык спыніліся толькі сёньняшняй раніцай, калі выявілася, што ўчорашні дзень даўно скончыўся і адной зь іх трэба зьбірацца на працу. Ну а што, двайное ж сьвята!
Прыйшоўшы на працу, тая дзеўка яшчэ да абеду адпрасілася дадому.І ня дзіва! Раніцай мадамы падлічылі колькасьць выпітага і моцна зьдзівіліся. Сьвяткуючы, яны незаўважна для сябе выпілі 4 (чатыры!) бутэлькі гарэлкі і 10 (дзесяць!) літраў піва. На дзьвюх!
Вестка гэтая, ледзьве вырваўшыся з кабінэту, дзе працуе адна з гераіняў гэтай прыгоды, панеслася па паверхах, зьбіраючы лайкі і абрастаючы камэнтарамі тыпу "Піва без гарэлкі - грошы на вецер!" і "Я б ужо памерла ад такой дозы" ды пытаньнямі тыпу "А як жа яны пасьля гэтага ўсталі раніцай?". Хочаце ведаць адказ? А яны не ўставалі... Бо і не лажыліся!
Дык вось - добра той, якая ў дэкрэце. А другая - шкадуе, што не нарадзіла другое дзіця...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 12:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios