galinaed: (поні !!!)
[personal profile] galinaed
У маю студэнцкую бытнасьць расказвалі пра нашага выкладчыка філязофіі шмат розных показак. Вельмі цікавы быў мужык. Казалі пра яго, што адседзеў тэрмін па палітычным артыкуле. Аднойчы ў яго нехта спытаў - як ён лічыць, прыкладна на колькі гадоў СССР адстаў ад Захаду. Выкладчык паглядзеў сумным поглядам і адказаў трагічным голасам: "Назаўсёды".

Гледзячы на тыя фатаздымкі з эсэсэраўскімі копіямі заходняй прадукцыі, мы можам пераканацца, што той выкладчык ня меў рацыі! У вытворчасьці прадукцыі паводле скрадзеных схемаў і скрадзенага дызайну Савецкі Саюз адставаў усяго нічога - максымум на 22 гады. Хутка кралі і досыць хутка пачыналі вытворчасьць. Так што - адсталі не "Назаўсёды".
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 12:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios