galinaed: (поні !!!)
[personal profile] galinaed
Сяброўка расказала, як яна некалісь ішла побач будынку на Карла Маркса 38. Нешта задумалася дый загледзелася на той будынак. Калі хто ня ведае, там месьціцца рэзыдэнцыя так званага прэзыдэнта, і глядзець на той будынак ня тое што забаронена, але прыпыняцца побач яго катэгарычна "не рэкамэндуецца". А фатаграфаваць дык увогуле нельга. Як ні дзіўна. Бо ў іншых краінах сьвету ў рэзыдэнцыі прэзыдэнтаў нават ладзяць экскурсіі. Але ж мы ня там, мы тут... Дык вось, падскочыў да маёй сяброўкі міліцыянэр дый загадаў, каб яна ня бавілася ў гэтым месцы і як найхутчэй паскорыла сваю хаду. Дык яна не задумваючыся і адказвае: "А што, вы думаеце, я здолею даплюнуць туды?". Бо ніякай фотакамэры ў яе не было. Міліцыянт ажно вочы вылупіў, аднак неўзабаве завучана, хоць і трохі зьбянтэжана, прамовіў: "Праходзьце хутчэй!".From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 11:03 am
Powered by Dreamwidth Studios