galinaed: (поні !!!)
[personal profile] galinaed
Рэлігія расцэньваецца звычайнымі людзьмі як праўда, разумнымі --
як хлусьня, а ўрадоўцамі -- як карыснасьць.

Эдўард Гібан
Бог ёсьць таму, што мы маем уяўленьне пра яго ў нашай галаве.
Ансельм Кентэрбэрыйскі

Паводле ўжо састарэлых зьвестак ФСІН (за 2007 год, а сьвяжэйшых я не знайшла), у расейскіх турмах адносілі сябе да вернікаў 84,4% апытаных. Мяне гэты факт тады, у 2007 годзе, моцна зьдзіўляў. Цяпер ужо - не. Мне тады здавалася, што тыя, хто верыць у Бога, мусяць выконваць ягоныя запаветы. Аднак, як выяўляецца, вернікі лёгка парушаюць ня толькі божыя законы, але і юрыдычныя, і вера ў Бога ніяк не перашкаджае ім зьдзяйсьняць злачынствы.

Некалісь вядомы навуковы часопіс Nature прыводзіў зьвесткі, што сярод навукоўцаў вераць у Бога толькі 7% (сярод прадстаўнікоў біялагічных навук - дык увогуле 5,5%). А 93% вучоных - атэісты ці агностыкі. (У мяне ёсьць спасылка на гэтыя зьвесткі, аднак сёньня той сайт у мяне чамусь не пампуецца.)

Іншыя дасьледчыкі вывучалі распаўсюджанасьць рэлігіі сярод злачынцаў сусьвету. Выявілася, што амаль 90% зьняволеных вызнаюць адну з аўраамічных рэлігій і іх адгалінаваньняў. Атэістаў сярод зьняволеных - усяго 0,209%.

Што ж атрымліваецца? Калі б мелі рацыю тыя, хто робіць з атэістаў пудзіла, было б цалкам наадварот: турмы былі б перапоўненыя атэістамі, а навукоўцы былі б усе запар вернікамі.

І ведаеце што? Такое доўгае ўступленьне я напісала толькі для таго, каб зьмясьціць тут убачаную сёньня цудоўную ілюстрацыю:Хто мае вочы - хай пабачыць, хто мае вушы - хай пачуе, хто мае розум - хай зразумее.

Што там казаў пра Бога ў далёкім ХІ стагодзьдзі Ансельм Кентэрбэрыйскі? Ужо даўно разумныя людзі лічаць, што наяўнасьць Бога ў нас у галаве - нагода ўсумніцца ў яго існаваньні.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 11:02 am
Powered by Dreamwidth Studios